Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξόρυξης και Σύστασης Πληροφορίας για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εμπόριο

Με την διείσδυση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, οι επιλογές των καταναλωτών έχουν πολλαπλασιαστεί εκθετικά. Ακόμα κι αν αυτό επιτρέπει μια πληθώρα επιλογών και μια ευρύτερη ποικιλία επιλογής, έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο να αντιστοιχηθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών με τα πιο κατάλληλα προϊόντα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των αναγκών μεταξύ τους. Τα Συστήματα Συστάσεων προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση αυτή με την ανάλυση των προτιμήσεων των καταναλωτών και την πρόβλεψη της προτίμησης του χρήστη για ένα καινούργιο αντικείμενο. Αυτό επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με την ανάλυση των υπαρχόντων γνωστών προτιμήσεων-αξιολογήσεων του χρήστη για ορισμένα αντικείμενα, και στη συνέχεια την πρόβλεψη για τις προτιμήσεις του χρήστη για καινούργια αντικείμενα, με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση. Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος Recommender που ενσωματώνει τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα, καθώς και μια πληθώρα καινοτομιών, καθιστώντας το ικανό να αντιμετωπίσει πολλά από τα ανοικτά ζητήματα στον τομέα, όπως καθώς και να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών περιπτώσεων. Οι καινοτομίες του προτεινόμενου συστήματος περιλαμβάνουν τη χρήση των συνθετικών συντεταγμένων, μεθόδους ανίχνευσης κοινοτήτων, τεχνολογίες Υπολογιστικών Νεφών και μία νέα προσέγγιση για τη δημιουργία ενός υβριδικού συστήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το νέο ζητούμενο της Εποχής της Πληροφορίας, είναι η βέλτιστη διαχείριση του τεράστιου όγκου της διαθέσιμης πληροφορίας, με βασική ενσάρκωση αυτής της διαχείρισης, ο εντοπισμός σχετικής (εννοιολογικά και σημασιολογικά) με τις ανάγκες του κάθε ατόμου πληροφορίας. Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας, βασικό και πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα συστήματα αυτά στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος της σύστασης περιεχομένου σε χρήστες, που μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Δεδομένου ενός συνόλου από χρήστες και ενός συνόλου από αντικείμενα (περιεχόμενο), πρέπει να παραχθεί μια εκτίμηση (πρόβλεψη) της αξιολόγησης ενός οποιοδήποτε αντικειμένου από οποιοδήποτε χρήστη. Στο υπο-πρόβλημα της εξατομικευμένης σύστασης, δεδομένου κι ενός συνόλου γνωστών αξιολογήσεων του χρήστη προς κάποια αντικείμενα, στόχος είναι η παροχή συστάσεων που  αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τις προτιμήσεις του συγκεκριμένου χρήστη, όπως αυτές προκύπτουν από τις υπάρχουσες αξιολογήσεις.

Οι στόχοι του έργου χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Σύμπραξης Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:

  1.  Έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτοτύπου υβριδικού αλγόριθμου για την παροχή εξατομικευμένων συστάσεων. Χαρακτηριστικά-στόχοι αυτού του ερευνητικού αποτελέσματος αποτελούν:

a. Η παροχή συστάσεων υψηλής ακρίβειας, με αποτελεσματικό τρόπο, υπερσκελίζοντας υπάρχοντες αλγορίθμους σε ακρίβεια.

b. Η εφαρμοσιμότητα του σε ένα μεγάλο εύρος από εφαρμογές και περιβάλλοντα λειτουργίας.

c. Ο υψηλός βαθμός κλιμακοσιμότητας, δηλαδή η ικανότητα του αλγορίθμου να παρέχει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου, με αποτελεσματικό τρόπο, για υπερβολικά μεγάλο πλήθος από χρήστες και αντικείμενα.

d. Η αντιμετώπιση γνωστών (στοιχειωμένων στην βιβλιογραφία) προβλημάτων των υπαρχόντων συστημάτων σύστασης, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα “Cold start”, “Filter Bubble” και “Popularity–bias”.

e. Η ανάλυση δεδομένων χρήσης του συστήματος και η ανίχνευση προτύπων και σημαντικότερων παραγόντων στις προτιμήσεις των χρηστών.

  1. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός (βασισμένου στον προαναφερθέν αλγόριθμο) πρωτοτύπου πραγματικού εργαλείου για σύσταση πληροφορίας, εύκολα ενσωματώσιμου σε ένα μεγάλο εύρος από πραγματικά σενάρια χρήσης, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα, εφαρμογές παροχής περιεχομένου (content delivery systems), κοινωνική δικτύωση, τουριστικές υπηρεσίες κ.α. Βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου θα αποτελούν:

a. Η σύσταση πληροφορίας, ανεξαρτήτως παραμέτρων όπως τύπο αντικειμένων, μορφής αξιολόγησης και πλατφόρμας λειτουργίας. Βασικός στόχος είναι η εύκολη υιοθέτηση του εργαλείου στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό σεναρίων χρήσης.

b. Ολοκληρωμένη λειτουργία ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων χρήσης στους διαχειριστές, όπως προφίλ επιλογών χρηστών, προφίλ χαρακτηριστικών δημοφιλών αντικειμένων, καθώς και αναλυτική πρόβλεψη απήχησης νέων αντικειμένων στην βάση των χρηστών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό στρατηγικής.

  1. Διάχυση του παραγόμενου έργου, καθώς και της χρησιμότητας των συστημάτων σύστασης πληροφορίας στον ιδιωτικό τομέα με τις κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόντων, καθώς και την πιλοτική αλλά και ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος σε συνεργασία με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Έγγραφα


Στείλε μας το Βιογραφικό σου

Το μέγεθος του αρχείου ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνάει τα 4MB.
Το όνομα αρχείου δεν πρέπει να περιλαμβάνει ελληνικά ή ειδικούς χαρακτήρες.

Υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*)