Νέο Πρόγραμμα Ψηφιακής Αναβάθμισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Δράση 1

Μία νέα ευκαιρία για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις! 


Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η βασική ανάγκη της εποχής μας. Βαδίζοντας σε μια νέα εποχή, στην εξέλιξη της τεχνολογίας και νέων τεχνολογικών μέσων που μόνο πιο εύκολη μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας, η πολιτεία σου δίνει τη δυνατότητα να εξελίξεις και να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου.  
Δράσης 1 “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”  Προτεραιότητα είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Δράση δίνει το κίνητρο, κατά προτεραιότητα, για την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Η Υποβολή Αιτήσεων ξεκινά στις:  23/02/2023 Ελάχιστος/ μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 18.000€ έως 30.000€ 
Κριτήρια Δικαιούχων: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα. 

Η Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

Η Netmechanics πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και προσφέρει όλες τις σύγχρονες λύσεις για την αναβάθμιση της επιχείρησής σου!